Young NatSteel Employees' Union

YDU2-NEU-+224x126.png
NatSteel Employees' Union was formed in 1984. They represent employees of National Iron and Steel Mills.

Union Representative(s)

Tan Ding Jian
Young NEU Union Leader

 

Ding Jian is the youth representative of Young NEU

YDU2_HUMAN_THUMBNAIL.jpg