Young KFEU
Young Keppel FELS Employees Union

Keppel FELS Employees Union was formed in 1971. They represent employees of Keppel FELS Limited.

Union Representative(s)
Mohammad Azhar Saibi
Young KFEU Union Leader

Mohammad Azhar is the youth representative of Young KFEU.

Aizat Abu Hassan
Young KFEU Union Leader

Aizat is an Executive Committee Member in KFEU.